Wymagane dokumenty przy składaniu wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (wypełniony i potwierdzony u Zarządcy budynku) - oryginał wniosku.
Ostatnia decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego
Tytuł prawny (oryginał) do zajmowanego lokalu ( jeden z niżej wymienionych - do wglądu)
- umowa najmu
- przydział
- akt notarialny
- umowa użyczenia (umowa użyczenia wraz z aktem notarialnym mieszkania użyczanego)
- umowa darowizny
- inny

Wydruk czynszu (oryginał)
- aktualnie obowiązujący wydruk, tj. z miesiąca, w którym składany jest wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
Oświadczenie lub zaświadczenia o dochodach (oryginał) - z 3 ostatnich miesięcy, poprzedzających miesiąc, w którym składany jest wniosek, np.
- oświadczenie lub zaświadczenia o dochodach z miejsca pracy, umów zleceń, lub dzieło (po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenia chorobowe),
- oświadczenie lub dokument potwierdzający osiągane przychody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej: (np. książka przychodów i rozchodów, ewidencja sprzedaży lub inne)
- oświadczenie lub zaświadczenie z ZUS o wysokości pobranych świadczeń,
- oświadczenie lub zaświadczenia o wysokości pobranych wszelkich świadczeń alimentacyjnych,
- oświadczenie lub zaświadczenie z uczelni o wysokości pobranego stypendium naukowego, socjalnego lub innych świadczeń, szkół zawodowych, policealnych, szkół dla dorosłych (dotyczy osób uczących się),
- oświadczenie lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o zwrocie nadpłaty podatku dochodowego

inne
- Akt zgonu (skrócony akt zgonu) dotyczy wdów i wdowców
- Oświadczenie lub zaświadczenie o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych - dotyczy osób posiadających gospodarstwa rolne.
- Informacja na temat rozliczenia centralnego ogrzewania
W przypadku osób rozwiedzionych, żyjących w separacji lub takich, które podały współmałżonka o wypłatę świadczeń alimentacyjnych:
- oświadczenie lub wyrok sądu dot. rozwodu lub separacji lub jego odpis (oryginał),
- wyrok sądu dot. zasądzonych świadczeń alimentacyjnych lub jego odpis (oryginał),
- oświadczenie lub zaświadczenie od komornika dot. skuteczności ściągania świadczeń alimentacyjnych (oryginał)

Jednocześnie informujemy, iż w trakcie przyjmowania wniosku mogą pojawić się nowe okoliczności, które będą musiały być wyjaśnione poprzez dostarczenie innych wymaganych dokumentów!
DODATKI MIESZKANIOWE
-WYMAGANE DOKUMENTY-
STRONA GŁÓWNA-->
Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next